Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61459 Poznań, ul. Czechosłowacka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 355 900 , fax. 618 301 191
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czechosłowacka 27
  61459 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 355 900, fax. 618 301 191
  REGON: 17343300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sapsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wniesienie wadium, w następujących wysokościach dla poszczególnych zadań: - dla zadania Nr I – 2.500,00 zł. - dla zadania Nr II – 3.000,00 zł. - dla zadania Nr III – 180,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określa żadnych szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach