Przetargi.pl
sukcesywna dostawa peletu opałowego

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Charcice, 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  12
  64-412 Charcice, woj. wielkopolskie
  REGON: 630588149
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa peletu opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy peletu opałowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, o stałych ściśle przestrzeganych parametrach fizycznych, w ilości 216 ton wraz z jego rozładunkiem.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SWZ.3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach