Przetargi.pl
Zakup oleju opałowego lekkiego

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Miedary, ul. Zamkowa 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2337128 , fax. 032 2337128
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 7 7
  42-674 Miedary, woj. śląskie
  tel. 032 2337128, fax. 032 2337128
  REGON: 00068657500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.miedary.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotowy zamówienia: Jednorazowa dostawa wraz z transportem oleju opałowego lekkiego do siedziby Zamawiającego. 2. Szacunkowa ilość oleju opałowego może ulec zmianie, w zależności od ceny jednostkowej jednego litra oleju zaproponowanej przez Wykonawcę wybranego w przedmiotowym postępowaniu. Planowana ilość oleju opałowego: około 26000 l. 3. Wartość zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy z wybranym w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą nie może przekroczyć kwoty 76734,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.miedary.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach