Przetargi.pl
Zakup i dostawa produktów żywnościowych: mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania w 2014 roku

Jednostka Wojskowa 3811 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4555059; 4555116 , fax. +48 12 4555059, +48 12 4555103
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3811
  Rząska, ul. Krakowska 2 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4555059; 4555116, fax. +48 12 4555059, +48 12 4555103
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.35wog.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów żywnościowych: mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów żywnościowych: mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania tj. na teren miasta Krakowa do dwóch kompleksów wojskowych w 2014 roku. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części tj. Część I - mięso czerwone Część II - wędliny z mięsa czerwonego Część III - mięso drobiowe Część IV - wędliny z mięsa drobiowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 15 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: cześć nr 1 w kwocie - 4 400,00 zł (słownie zł: cztery tysiące czterysta) cześć nr 2 w kwocie - 2 500,00 zł (słownie zł: dwa tysiące pięćset) cześć nr 3 w kwocie - 1 400,00 zł (słownie zł: tysiąc czterysta) cześć nr 4 w kwocie - 1 000,00 zł (słownie zł: tysiąc)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2013
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach