Przetargi.pl
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatokami autobusowymi (od istniejącego chodnika w Kasince Małej) w ciągu DW 968 w Mszanie Dolnej

Urząd Miasta Mszana Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Józefa Piłsudskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3310417 , fax. 018 3311555
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Mszana Dolna
  ul. Józefa Piłsudskiego 2 2
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 3310417, fax. 018 3311555
  REGON: 00052548700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana-dolna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatokami autobusowymi (od istniejącego chodnika w Kasince Małej) w ciągu DW 968 w Mszanie Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatokami autobusowymi (od istniejącego chodnika w Kasince Małej) w ciągu DW 968 w Mszanie Dolnej 1.1 Zakres robót obejmuje wykonanie : 1.1.1) Budowa chodnika dla pieszych, zatok autobusowych - roboty zasadnicze polegają na: - wyznaczeniu trasy oraz punktów wysokościowych - wykonaniu wykopów pod koryto raz nasypów wraz z formowaniem skarp i rowów odwadniających - przedłużeniu istniejącego przepustu wraz z wybudowaniem ściany czołowej - budowie konstrukcji oporowej - ułożeniu krawężników na ławach betonowych z oporem - wykonaniu wzmocnienia podłoża pod zatoki autobusowe poprzez zastosowanie warstwy z gruntów stabilizowanych cementem - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego wzmocnionego cementem na poszerzeniach jezdni oraz podbudowy z betonu cementowego pod zatoki autobusowe - wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego pod siatkę wzmacniającą na poszerzeniach jezdni wraz z ułożeniem siatki - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - ułożenie nawierzchni chodników i zatok - wykonanie robót wykończeniowych 1.1.2) Budowa kanalizacji deszczowej - roboty zasadnicze polegają na : - wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne kanalizacji deszczowej, studni połączeniowych, systemowych, wpustów żeliwnych drogowych - wykonanie wpustów żeliwnych drogowych kl. D400, średnicy DN400, PVC z osadnikiem - wykonanie studni połączeniowych, systemowych, betonowych o średnicy 1000mm z włazem kl. D400 z wentylacją oraz z wkładką tłumiącą z zabezpieczeniem przed obrotem - montaż separatora koalescencyjnego 1.1.3) Budowa oświetlenia ulicznego - roboty zasadnicze polegają na : - budowie linii kablowej - budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi 1.1.4) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 1.2. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały i wyroby, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. takich, które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. Ich jakość nie może być gorsza, od jakości określonych w dokumentacji oraz powinny mieć parametry nie gorsze niż produkty wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 1.3. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej w terenie (ze względu na lokalizację) celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 1.4. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania realizacji zamówienia, stanu placu budowy oraz w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego 1.5. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków oraz terenów nie objętych robotami inwestycyjnymi, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 1.6. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamówienia wraz z klauzulą Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. 1.7. Zadanie będzie realizowane pod nadzorem ZDW - Kraków w ramach procedur Inicjatyw Samorządowych. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zadanie zgodnie z tymi procedurami i wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru ustanowionego przez ZDW - Kraków. 1.8. Wymagana gwarancja : 60 miesięcy na wykonane roboty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mszana-dolna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach