Przetargi.pl
Kurs komputerowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2675369 , fax. 18 2675369
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
  ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10 10
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 2675369, fax. 18 2675369
  REGON: 49043686400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs komputerowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia / kursu komputerowego dla dwóch grup Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Lepsze Jutro Zadanie 1 Aktywna Integracja. Kurs komputerowy ma trwać łącznie 80 godzin lekcyjnych (po 40 godzin na każdą grupę) i przeznaczony jest dla łącznie 15 uczestników Projektu. Szczegółowy opis zajęć i sposobu ich prowadzenia zawarto w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osoby świadczącej usługi w pracy odpowiadającej rodzajowi zajęć w projekcie, realizowane w ostatnich trzech latach.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-jordanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach