Przetargi.pl
Konserwacja potoku Głogoczówka w km 0+890 - 0+980 w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice nieuregulowany

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 09 80 , fax. 12 628 09 90
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
  ul. Kraszewskiego 36 36
  30-110 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 09 80, fax. 12 628 09 90
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja potoku Głogoczówka w km 0+890 - 0+980 w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice nieuregulowany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości - wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kat. III - wykonanie wyściółki z faszyny wiklinowej o gr. 25 cm - wykonanie narzutu kamiennego w ilości 3,75m3/1mb - wykonanie brzegosłonu płaskiego o gr. 25cm i szerokości 3m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach