Przetargi.pl
Naprawa niecki wypadowej jazu na zaporze Czaniec, gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa niecki wypadowej jazu na zaporze Czaniec, gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa niecki wypadowej jazu na zaporze Czaniec, gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie.W czasie realizacji zamówienia do zadań wykonawcy należeć będą również: 1. Opracowanie projektu technologii i organizacji robot budowlanych (PTiOR). 2. Opracowanie planu prac podwodnych. 3. Opracowanie planu BIOZ. 4. Organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, oświetlenie, ogrodzenie i likwidacja zaplecza po skończeniu robót), 5. Doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, 6. Roboty pomiarowe dla potrzeb realizacji robót, 7. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymogów BHP, 8. Ochrona placu budowy przed kradzieżą lub przed zniszczeniem wykonanych robót, 9. Ochrona robót przed działaniem wody, 10. Montaż i demontaż rusztowań, 11. Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywóz powstałych odpadów, 12. Transport materiałów na teren robót, w tym drogi technologiczne i ich rozbiórka, 13. Urządzenie i likwidacja zaplecza robót, 14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej, (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie DWG) oraz w formacie PDF - 1 egzemplarz, 15. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót. Wartość szacunkowa zamówienia: 474038,09 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983630005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego w kwocie 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach