Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Korolówka Osada
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5717220 , fax. 82 5717220
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie
  Korolówka Osada
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 82 5717220, fax. 82 5717220
  REGON: 00063819700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-korolowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie: samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowy do przewozu osób 34-10-00-00-8 (pojazdy silnikowe); przetrząsaczo - zgrabiarki karuzelowej 16-32-00-00-4(maszyny do przygotowywania siana); prasy belującej 16-33-00-00-7 (prasy do belowania słomy lub paszy); owijarki bel 16-00-00-00-5 (maszyny rolnicze); wideł do bel współpracujących z ładowaczem czołowym TL 120 16-00-00-00-5 (maszyny rolnicze); kombajnu ziemniaczanego16-00-00-00-5 (maszyny rolnicze); brony talerzowej 16-11-00-00-9 (pługi lub brony talerzowe); glebogryzarki 16-12-00-00-2 (brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki); czyszczalni zbożowej z przenośnikiem ślimakowym16-61-00-00-4 (maszyny do czyszczenia, sortowania, lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsr-korolowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach