Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianówka w Lublinie, na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 5700 , fax. 81 466 5701
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  ul. Krochmalna 13j 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 5700, fax. 81 466 5701
  REGON: 06077887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianówka w Lublinie, na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1.Sporządzenie dokumentacji: 1.1.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej - 6 egz.; 1.2.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - 6 egz.; 1.3.Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz.; 1.4.Opracowanie projektu zieleń - inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem zakresu planowanej wycinki drzew i krzewów - 4 egz.; 1.5.Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500; 1.6.Opracowanie przedmiaru robót - 2 egz.; 1.7.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiór realizowanych robót - 4 egz.; 1.8.Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.; 1.9.Wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu - 4 egz.; 1.10.Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej - 2 egz. 2.Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym: 2.1.Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, 2.2.Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 2.3.Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 2.4.Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, oraz dotyczących prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. 3.Nadzór autorski: 3.1.Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 3.2.Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji. 3.3.Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 3.4.Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 3.5.Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 3.6.Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego. 3.7.Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 4.Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 5.Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji: 5.1.Wymiana istniejących krawężników na nowe w zakresie planowanej inwestycji, 5.2.Budowa miejsc postojowych z kostki brukowej szarej grub. 8 cm, 5.3.Rozebranie istniejących chodników, 5.4.Wykonanie chodnika dwustronnego z kostki brukowej szarej gr. 6 cm. szer. 2,5 m wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni oraz szer. 2,0 m na pozostałych odcinkach, z włączeniem do istniejących ciągów chodnikowych, 5.5.Ewentualna wycinka drzew i krzewów, 5.6.Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego, 5.7.Ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia lub usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 5.8.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 5.9.Odtworzenie trawników, 5.10.Uporządkowanie terenu robót. 6.Wykonanie niezbędnych prób i badań - Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 7.Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz.operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych,polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 8.Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdm.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach