Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych terminali dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, UM-ZP-262-18/13

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 88 88 , fax. 81 528 89 18
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 88 88, fax. 81 528 89 18
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych terminali dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, UM-ZP-262-18/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych terminali TYP A 61 sztuk, TYP B 20 sztuk, TYP C 10 sztuk, dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przez Wykonawcę będącym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) (zwanych dalej także jako przedmiot zamówienia / usługi telekomunikacyjne). 2. Usługi telekomunikacyjne winny być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) (dalej także ustawą Prawo telekomunikacyjne). 3. Zamówienie winno być realizowane przez Wykonawcę wykonującego działalność telekomunikacyjną będącą działalnością gospodarczą wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE. 4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej 32250000-0 Telefony komórkowe Informacje dodatkowe: 1. W ramach świadczenia usługi zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych terminali, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowych do użycia (tj. bez żadnych dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. 2. dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz z instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa użytkowania i kart SIM 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w załączniku nr 2 do SIWZ, oraz ich parametry jakościowe i użytkowe są nie gorsze niż wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy własne produktów czy nazwy producentów mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 6. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości 2500,00 PLN (słownie dwa tysiące pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 2.3 gwarancjach bankowych 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw chyba, jeżeli nie udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 4. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 3 lit. b) i e). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie 6. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: Wadium do przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych terminali dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - nr sprawy UM-ZP-262-18/13 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą) 9. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 Pzp, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach