Przetargi.pl
zakup i dostawa medykamentów II.

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4370537 , fax. 061 4379730
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 2 2
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4370537, fax. 061 4379730
  REGON: 30070614000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwrzesnia.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa medykamentów II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, materiałów szewnych, okulistycznych, środków dezynfekcyjnych i sprzętu jednorazowego użytku zgrupowanych w 17 pakietach. Oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwrzesnia .home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach