Przetargi.pl
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną ogłasza przetarg

 • Adres: 63-520 Grabów, Ul. Kolejowa 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7305024 , fax. 0-62 7305050
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
  Ul. Kolejowa 8 8
  63-520 Grabów, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7305024, fax. 0-62 7305050
  REGON: 25085469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/grabownp/bip/przetargi-nieograniczone/ogloszenia-o-wynikach.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych 8. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena kredytu w rachunku bieżącym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/grabownp/bip/przetargi-nieograniczone/dokument-bez-nazwy1.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach