Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2682079 , fax. 063 2682018
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Skulsku
  ul. Targowa 2 2
  62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2682079, fax. 063 2682018
  REGON: 00055111900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skulsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Skulsk polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości zabudowanych zabudową letniskową obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Skulsk. Odebrane odpady komunalne należy przekazywać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł w formie zgodnej z ustawą Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-skulsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach