Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o.

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7472948 , fax. 062 7472948
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  ul. Zaciszna 5 5
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7472948, fax. 062 7472948
  REGON: 25103752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o. w zakresie: 1.1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 1.3. ubezpieczenie OC Spółki 1.4. ubezpieczenia komunikacyjne floty obejmujące: OC, AC, NNW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Części II, pkt I-IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jlajarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach