Przetargi.pl
DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I TONERÓW

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4264461 , fax. 061 4263233
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Św. Jana 9 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4264461, fax. 061 4263233
  REGON: 00031512300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZOZ.GNIEZNO.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I TONERÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I TONERÓW wg dokumentów stanowiących załącznik nr 2 i nr 2a do SIWZ. 2.2. Dostawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski między innymi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. 2012 poz. 526 oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty, oświadczenia i atesty. 2.3. Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania dostawcą, Zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczany asortyment w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na materiały złej jakości na etapie przyjęcia w magazynie, wypakowania oraz w trakcie użytkowania. W sytuacji wadliwego asortymentu lub niezgodnego z ofertą będzie on wymieniany na właściwy i sprawny wolny od wad w czasie podanym przez Zamawiającego. 2.4. Dostawca zobowiązany jest na żądanie odebrać zużyte tonery, które zostały dostarczone w ramach podpisanej umowy. 2.5. Dostawca zobowiązany jest na żądanie dostarczyć i przedstawić w formie załączników świadectwa wdrożonych systemów zarządzania jakością oraz wszystkie certyfikaty i atesty odnoszące się do zamawianego produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas trwania gwarancji urządzeń drukujących (min. 36 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach