Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesznie, przy ul. Bohaterów Westerplatte

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5205640 , fax. 065 5205611
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Strzelecka 7 7
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5205640, fax. 065 5205611
  REGON: 00103059800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirleszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesznie, przy ul. Bohaterów Westerplatte
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego do gier zespołowych. Płyta boiska powinna być pokryta trawą syntetyczną, zasypana piaskiem kwarcowym. b. Wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 4m oraz 6m za bramkami. Dodatkowo Zamawiający przewiduje za bramkami piłkochwyty wysokości 6m z siatki polipropylenowej gr. 4mm o oczku 100x100mm. c. Dostawę i montaż wyposażenia boiska, zgodnie z załączonym do SIWZ kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonym do niniejszej SIWZ kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Szczegółowy zakres prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych i montażowych, w tym: - przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, - wykonanie prac rozbiórkowych (rozbiórka płyty boiska, wyposażenia boiska, rozbiórka ogrodzenia i terenów utwardzonych) - wykonanie prac ziemnych, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska, - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, - wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów, - instalacja urządzeń boiska, - uporządkowanie terenu budowy, - regeneracja terenów zielonych, 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysie ofertowym. Mapa boiska stanowi załącznik nr 13 do SIWZ, Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 2, 11 i 12 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mosirleszno.pl, www.bip.leszno.pl; oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie, tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Strzeleckiej 7, II piętro, (pok. 207). 4. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) Projekcie budowlanym, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) obowiązujących normach, 4) kosztorysie ofertowym. z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 5. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883). Jeżeli projekt budowlany lub Specyfikacji SST wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnianie wymaganych minimów przez te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrany osprzęt, urządzenia, rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i robót różnych branż spełnią wymagania podstawowe, takie jak: a) bezpieczeństwo konstrukcji, b) bezpieczeństwo pożarowe, c) bezpieczeństwo użytkowania, d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Uwaga: W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi załączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach, wyraźnie wskazując różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie propozycji równoważnych). 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysie ofertowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub kosztorysie ofertowym wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 8. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126); Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 2) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 3) zagospodarowanie pozostałych powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 4) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto oraz od odpowiedzialności cywilnej; Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zgodnie z zapisami § 14 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ); 5) organizację posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego i Kierownika Budowy. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 6) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. 5 ust. 1 ppkt 3 niniejszej SIWZ. 8) Opracowanie harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji na każde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru należy przekazać w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie do 5 dni od pisemnego polecenia Inspektora Nadzoru. 9) Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją zadania. 10) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy, którzy przedstawi zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 11) Dokonanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 12) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 13) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok); 14) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych. 10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały. 11. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej. 12. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 6 ust. 1 ppkt. 2 lit. d niniejszej specyfikacji upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 13. Planowane przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 14. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, podwykonawców, kierownika budowy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz obiekt (element obiektu) pozbawiony jest wszelkich wad załączając jednocześnie: 1) geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót, 2) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 3) deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych wyrobów budowlanych, 4) pisemną gwarancję na wykonane roboty i wbudowane materiały, 5) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 6) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, 15. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad. 16. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 17. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 15 lub też brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 18. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora nadzoru, kierownika budowy, Wykonawcy i podwykonawców protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 19. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia - umowy bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie. 20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 21. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za działania własne. 22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ustępie powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także z tytułu dostaw lub usług (przy robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag. 26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikających z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wartości za cały zakres zamówienia. 28. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 29. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 30. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. 31. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 32. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony http://www.bip.leszno.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 96 1020 3088 0000 8802 0005 7075 z dopiskiem: Wadium - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesznie, przy ul. Bohaterów Westerplatte Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w ofercie wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosirleszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach