Przetargi.pl
„Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” realizowane w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”. ZADANIE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI 7 „SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE”, DZIAŁANIA 7.2 „ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO JAKO ELEMENT STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OKREŚLONYCH OBSZARÓW” 1.1. Zakres prac obejmuje zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych interaktywnych urządzeń edukacyjnych w postaci elementów małej architektury na terenie nowego parku w Busku-Zdroju na działce nr. 91/1 (po podziale działka nr 91/3).: 1) waga hydrauliczna; 2) trójkąt Bermudzki; 3) wir wodny; 4) krater; 5) koło młyńskie; 6) woda w wirującej kuli; 7) nurek Kartezjusza; 8) ścianka przytulanka; 9) tarcza Newtona; 10) zegar słoneczny oraz słupki informacyjne. Ponadto trawniki wkoło zamontowanych urządzeń należy umocnić geokratą. UWAGA: - elementy metalowe winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej; - elementy z tworzyw sztucznych winny być odporne na promieniowanie słoneczne; - dostarczone urządzenia winny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty itp. Ponadto przy wycenie robót należy uwzględnić przywrócenie przylegającego terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Zabrania się składowania materiałów budowlanych oraz sprzętu na terenach zielonych. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, tj.: - PROJEKCIE BUDOWLANYM dla inwestycji: Montaż urządzeń edukacyjnych w Nowym Parku w Busku-Zdroju. Etap I.; - PROJEKCIE BUDOWLANYM dla inwestycji: Montaż urządzeń edukacyjnych w Nowym Parku w Busku-Zdroju. Etap II.; - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji: Montaż urządzeń edukacyjnych w Nowym Parku w Busku – Zdroju. - skróconym opisie technicznym urządzeń edukacyjnych w Nowym Parku w Busku – Zdroju; - przedmiarach robót; b) projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z projektem i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach