Przetargi.pl
Zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła II w Ustce, realizowanego w ramach Projektu „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”.

Gmina Miasto Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 154 300 , fax. 598 152 900
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ustka
  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 598 154 300, fax. 598 152 900
  REGON: 52387300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła II w Ustce, realizowanego w ramach Projektu „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła II w Ustce, realizowanego w ramach Projektu „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) branży architektonicznej: ramy stalowe instalacji przestrzennej, gablota przeszklona zabezpieczająca ekspozycję fragmentów pozostałości po fundamentach kościoła, tablice informacyjne o konstrukcji z betonu architektonicznego wraz z wykonaniem plansz zawierających teksty informacyjne i fotografie, posadowienie makiety placu, ławki, kosze; b) branży konstrukcyjnej: fundamenty palowe do posadowienia ram stalowych, konstrukcja ram stalowych przedstawiające w przestrzeni zarys kościoła; c) branży elektrycznej: oświetlenie iluminacyjne, instalacja zasilająca oświetlenie iluminacyjne i urządzenie multimedialne; d) branży drogowej: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe; e) roboty uzupełniające ( np. regulacja zaworów); f) zieleni: założenie trawnika z rolki; 2.2 wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego wprowadzenie; 2.3 wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą dokumentacją geodezyjną); 2.4 dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo budowlane) Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Słupsku i Pomorskiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku Oddział w Słupsku; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie budowlanym wielobranżowym – Zagospodarowanie terenu Parku Jana Pawła II w Ustce, Projekcie zieleni i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki nr: 8, 9, 10, 11 i 12 do SIWZ oraz w załączniku nr 7 - informacja w zakresie rozwiązań równoważnych wskazanych bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia. Pomocniczy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zawarto w załączniku nr 13 i nr 14 do SIWZ – Przedmiary robót. 4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na Wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 5. Wymagany okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu, c) roboty drogowe, d) budowa oświetlenia, e) montaż elementów małej architektury, f) montaż konstrukcji metalowych, g) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach