Przetargi.pl
Zadanie nr 1 Wymiana stolarki okiennej wraz z renowacją drzwi zewnętrznych w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku. Zadanie nr 2 Naprawa tynków ściany szczytowej ponad dachem sąsiedniego budynku na nieruchomości przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7479457 , fax. 085 7479483
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7479457, fax. 085 7479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 Wymiana stolarki okiennej wraz z renowacją drzwi zewnętrznych w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku. Zadanie nr 2 Naprawa tynków ściany szczytowej ponad dachem sąsiedniego budynku na nieruchomości przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Wymiana stolarki okiennej wraz z renowacją drzwi zewnętrznych w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku. Zadanie nr 2 Naprawa tynków ściany szczytowej ponad dachem sąsiedniego budynku na nieruchomości przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 Zakres wymiany stolarki okiennej: - budynek zamieszkały, do wymiany stolarka w piwnicy oraz w lokalach mieszkalnych na parterze, I, II i III piętrze budynku, - zgodnie z zestawieniem stolarki pozostaje do wymiany stolarka okienna w elewacji zachodniej i północnej w ilościach: 50 szt. okien w różnych kształtach i wielkości, 13 szt. drzwi balkonowych różnych wymiarów i 1szt. drzwi zewnętrznych do renowacji. - zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie nr 2 Planowane roboty remontowe: - zabezpieczyć sąsiadujący dach na czas wykonywania robót remontowych - skuć wszystkie istniejące tynki na ścianie szczytowej elewacji, - zniszczone fragmenty ściany poddać renowacji i odtworzeniu, - na całości wykonać nowe tynki wykorzystując tynki w systemie tynków wielowarstwowych renowacyjnych z - malowaniem farbą dyspersyjną, - wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej powlekanej matowej w kolorze szarym na połączeniu ściany szczytowej z sąsiadującym dachem pokrytym papą dachową. - zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jedno lub całość przedmiotu zamówienia obejmujący zadania od nr 1 do nr 2. 3. Wymaga się udzielenia: Zadanie nr 1: co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wymienioną stolarkę oraz 12 miesięcy na pozostałe wykonane roboty wraz z materiałami. Zadanie nr 2: co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 5. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie będzie wymagał w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zmk.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach