Przetargi.pl
Robota budowlana z podziałem na dwie części: Część 1 - (Remont budynku Nr 61 na terenie JW. Skład Osowiec), Część 2 - (Naprawa pokrycia dachowego budynku Nr 33 na terenie JW. w Łomży)

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana z podziałem na dwie części: Część 1 - (Remont budynku Nr 61 na terenie JW. Skład Osowiec), Część 2 - (Naprawa pokrycia dachowego budynku Nr 33 na terenie JW. w Łomży)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Remont budynku Nr 61 na terenie JW. Skład Osowiec, 1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 2. Specjalne roboty budowlane inne, niż, 3. Roboty posadzkarskie, 4. Roboty dekarskie, 5. Naprawa komina dymowego, 6. Wymiana części nadziemnej instalacji odgromowej, 7. Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, Część nr 2: Naprawa pokrycia dachowego budynku Nr 33 na terenie JW. w Łomży, 1. Roboty w zakresie naprawy pokrycia dachowego, Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości Część 1- 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Część 2- 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 1.2. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.05.2016r. r. do godz.: 09.00. 1.3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem -wadium w post. nr 14/PN/2016 - Część 1 - (Remont budynku Nr 61 na terenie JW. Skład Osowiec), lub Część 2 - (Naprawa pokrycia dachowego budynku Nr 33 na terenie JW. w Łomży). 1.5. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. 1.6. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46. ust.3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Zatrzymanie wadium 3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust.5, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 3.1.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3.1.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3.1.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.25wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach