Przetargi.pl
Demontaż, dostawa, montaż stolarki i ślusarki w lokalach mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami - część II.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7479457 , fax. 085 7479483
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7479457, fax. 085 7479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Demontaż, dostawa, montaż stolarki i ślusarki w lokalach mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami - część II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i wymiana: - drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z profili PCV w lokalu mieszkalnym: nr 7 przy ul. Wiejskiej 4B, nr 58 przy ul. Piłsudskiego 16, nr 10 przy ul. Piłsudskiego 9, nr 11 przy ul. Zamenhofa 10, nr 81 przy ul. Sobieskiego 26a, nr 11 przy ul. Kopernika 5a, nr 24 przy ul. Brukowej 26, nr 48 przy ul. Częstochowskiej 25, nr 31 przy ul. Bema 91, nr 115 przy ul. Bema 89c, nr 1 przy ul. Św. Mikołaja 7, nr 13 przy ul. Św. Mikołaja 7, nr 16 przy ul. Piłsudskiego 13, nr 17 przy ul. Sobieskiego 26a, nr 5 przy ul. Kopernika 5a, nr 39 przy ul. Skłodowskiej 4, nr 35 przy ul. Kopernika 19, nr 8 przy ul. Pułaskiego 119, nr 5 przy ul. Żytniej 13, nr 43 przy ul. Włókienniczej 17, nr 69 przy ul. Kraszewskiego 23a, nr 15 przy ul. Piłsudskiego 26, nr 17 przy ul. Ciepłej 13, nr 4 przy ul. Żurawiej 23, nr 96 przy ul. Bema 89c, nr 3 przy ul. Żurawiej 23 w Białymstoku; - okien z profili PCV i płytowych drzwi wejściowych na okna z profili PCV i drzwi płytowe w lokalu mieszkalnym nr 16 przy ul. Bema 93 w Białymstoku; - drewnianego okna na okno z profili PCV w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Grochowej 4 w Białymstoku; - drewnianych drzwi wewnętrznych na drzwi z profili aluminiowych w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Świętojańskiej 24 w Białymstoku; - drewnianych okien i stalowych drzwi wejściowych na okna z profili PCV i drzwi z profili aluminiowych w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Suraskiej 6 w Białymstoku, zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową (opis przedmiotu zamówienia, szkice stolarki/ślusarki, przedmiary) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 60 miesięczną gwarancję i rękojmi na wymienioną stolarkę/ślusarkę i 24 miesiące na pozostałe roboty wraz z materiałami. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XI SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zmk.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach