Przetargi.pl
Wymiana stolarki drzwiowej i opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i na korytarzach w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Adama Mickiewicza 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 20 96 , fax. 86 272 20 96 wew. 19
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
  ul. Adama Mickiewicza 3 3
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 272 20 96, fax. 86 272 20 96 wew. 19
  REGON: 00022811100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lograjewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki drzwiowej i opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i na korytarzach w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi z profili aluminiowych oraz wymiana opraw oświetleniowych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został dokonany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lograjewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach