Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Północnej 22/18, ul. Wigierskiej 3/11, ul. Kościuszki 108, ul. Waryńskiego 11/1, ul. Kościuszki 97, ul. Konopnickiej 3A/3 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 563 50 00 , fax. 87 563 50 79
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o
  ul. Wigierska 32 32
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 563 50 00, fax. 87 563 50 79
  REGON: 36336992000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Północnej 22/18, ul. Wigierskiej 3/11, ul. Kościuszki 108, ul. Waryńskiego 11/1, ul. Kościuszki 97, ul. Konopnickiej 3A/3 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Północnej 22/18, ul. Wigierskiej 3/11, ul. Kościuszki 108, ul. Waryńskiego 11/1, ul. Kościuszki 97, ul. Konopnickiej 3A/3 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Część I - Remont lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 w Suwałkach. 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno użytkowy i przedmiar robót. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: min 36 m-cy, max: 48 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac. Część II - Wymiana stolarki okiennej szt. 4 w lokalu mieszkalnym Nr 18 w budynku przy ul. Północnej 22 oraz szt. 1 w lokalu nr 11 w budynku przy ul. Wigierskiej 3 w Suwałkach. 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje protokół typowania robót, program funkcjonalno użytkowy. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z protokołem typowania robót, programem funkcjonalno użytkowym obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: - na zamontowaną stolarkę okienną - 60 m-cy, maksymalnie: 84 m-ce - na roboty montażowe 24 m-ce licząc od daty protokolarnego odbioru prac. Część III - Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej jn. : - wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej w bramie budynku przy ul. Kościuszki 108 w Suwałkach. - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - szt. 4 w budynku przy ul. Kościuszki 97 w Suwałkach 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisują programy funkcjonalno użytkowe. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: - na zamontowaną stolarkę drzwiową - 60 m-cy, maksymalnie: 84 m-ce - na roboty montażowe 24 m-ce licząc od daty protokolarnego odbioru prac. Część IV - Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej jn. : - wymiana drzwi wejściowych do lokalu Nr 1 przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach. - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - szt. 2 w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Konopnickiej 3A w Suwałkach 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisują programy funkcjonalno użytkowe. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: - na zamontowaną stolarkę drzwiową - 24 m-cy, maksymalnie: 36 m-ce - na roboty montażowe 24 m-ce licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbm.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach