Przetargi.pl
Remont korytarza na parterze i na I piętrze w budynku szkoły.

Zespół Szkół w Wojewodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, Wojewodzin 52
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 272 22 31 , fax. 086 272 22 31
 • Data zamieszczenia: 2016-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Wojewodzinie
  Wojewodzin 52 52
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 086 272 22 31, fax. 086 272 22 31
  REGON: 00009640200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs.wojewodzin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korytarza na parterze i na I piętrze w budynku szkoły.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: I. ROBOTY MALARSKIE: 1) wymiana istniejącej obudowy hydrantowej wew. na maskownicę hydrantową HM-650 lub równoważną o wymiarach: szer. 54 cm, wys. 65 cm, głębokość 17 cm, 2) osadzenie listew wykończających narożnych - dotyczy naroży korytarza, okiennych i drzwiowych, 3) okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki) - obudowa instalacji sanitarnej, 4) gruntowanie podłoży preparatami - dotyczy sufitów, 5) wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych, 6) wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych, 7) dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (śnieżnobiały matowy) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufit, 8) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany. Farba zmywalna lateksowa - caparol, beckers, teknos lub równoważna o parametrach dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517, 9) dwukrotne malowanie farną olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 10) wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, 11) wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2mm), 12) osadzenie kratek wentylacyjnych z żaluzją - do przewodów murowanych, 13) montaż okna kasowego uchylnego jednodzielnego z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,0 m2, 14) parapet przy oknie podawczym z MDF 15) przygotowanie podłoży pod okładziny z parapetów 16) okładziny parapetów z płytek cm układanych na klej metodą kombinowaną, II. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 17) przełączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej, 18) łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, 19) gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2 - biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, 20) przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy, 21) przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym, 22) puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2, 23) tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Tablicę rozdzielczą projektuje się wykonać jako podtynkowa w obudowie izolacyjnej z drzwiczkami z zamkiem, obudowa powinna posiadać stopień ochrony IP 41 i I lub II klasa ochronności, tablice zainstalować na ścianie tak, aby górna krawędź tablicy znajdowała się na wysokości max. 2,0 m. Tablica zawierać będzie: - rozłącznik główny, - zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo-prądowe poszczególnych obwodów, - zabezpieczenie bezpiecznikowe obwodów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zs.wojewodzin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach