Przetargi.pl
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Etap II

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 51736400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy podstawowych robót (charakterystyczne dane) to m. in.: A. Usunięcie roślinności - obwałowanie zewnętrzne - kaponiera - czyszczenie terenu B. Strop kaponiery - oczyszczenie stropów - odgrzybianie - uzupełnienie posadzek - izolacje przeciwwodne C. Remont elewacji kaponiery - odbicia tynków - odgrzybianie - izolacja przeciwwodna - uzupełnienie rolek - spoinowanie murów - hydrofobizacja murów D. Remont muru pomiędzy kaponierą a bramą – część ceglana - odgrzybianie powierzchni ścian - izolacja przeciwwodna pozioma - uzupełnienie i naprawa ścian - spoinowanie murów i sklepień z cegły - hydrofobizacja muru ceglanego E. Remont muru pomiędzy kaponierą a bramą – część z kamienia - usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów - odgrzybianie - uzupełnienie ubytków w murze - spoinowanie murów z kamienia - wzmacnianie lub hydrofobizacja F. Kazamata od strony ulicy Mieczysława I - uzupełnianie i naprawa ściany - naprawa pęknięć - wykucie i uzupełnienie spoin - oczyszczanie powierzchni murów G. Stolarka okienna - wykucie i montaż okien - wykucie i montaż krat H. Balustrady na pochylniach - roboty przygotowawcze - warstwy wyrównawcze i montaż okładzin granitowych - montaż balustrad
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art.22a Pzp, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów - do oferty . 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty) ,a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - do oferty . 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach