Przetargi.pl
Modernizacja oddział Rehabilitacji neurologicznej III piętro

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Szpitalna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4034302, , fax. (077) 4868446
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  ul. Szpitalna 18
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. (077) 4034302, , fax. (077) 4868446
  REGON: 00029105500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbranice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oddział Rehabilitacji neurologicznej III piętro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnej, roboty malarskie i roboty elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar, zał. nr 5 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) 1. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach podanych w art. 45 ust. 6 Pzp. 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 2. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN 7/2020 modernizacja oddziału reh. neurolog. na które Wykonawca składa ofertę. 4. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Banku Handlowego numer konta 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą jako oddzielny dokument, a do oferty winna być dołączona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp. Dodatkowo poręczenie lub gwarancja ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 10. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach