Przetargi.pl
Ocena bezpieczeństwa modelowych kąpieli myjących/prototypów produktów do mycia owoców i warzyw, w aspekcie ich oddziaływania ze skórą

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Energetyków
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4873470, 77 487 33 70 , fax. 077 4873060
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  Energetyków 9
  47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4873470, 77 487 33 70, fax. 077 4873060
  REGON: 00004163100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icso.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy/ Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocena bezpieczeństwa modelowych kąpieli myjących/prototypów produktów do mycia owoców i warzyw, w aspekcie ich oddziaływania ze skórą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa modelowych kąpieli myjących/prototypów produktów do mycia owoców i warzyw, w aspekcie ich oddziaływania ze skórą, w ramach zgłoszonego projektu pt. „Nowa generacja detergentów o wysokiej zdolności usuwania pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw” w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną