Przetargi.pl
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4 w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Wszystkie punkty poboru wskazane w tym załączniku są w istniejących obiektach, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca musi posiadać : - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucji, - podpisaną (aktualną w okresie wykonywania umowy dostawy i dystrybucji energii elektrycznej) umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej, na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach