Przetargi.pl
„Sukcesywne dostawy nabiału i mrożonek do Zakładu Karnego w Kluczborku”.

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 447 20 70 , fax. 77 417 21 70
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Katowicka 4
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77 447 20 70, fax. 77 417 21 70
  REGON: 32100000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy nabiału i mrożonek do Zakładu Karnego w Kluczborku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1 – JOGURTY I SERY - CPV 15540000-5, 15551000-5 1. Jogurt naturalny - w opak. od 0,10 kg do 0,18 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy– CPV 15551310-1, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 7,7 kg kg 400 2. Jogurt owocowy - w opak. od 0,10 kg do 0,13 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy – CPV 15551300-8, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 15,4 kg kg 800 3. Ser topiony - w opak. 0,10 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy - CPV 15542200-1, dostawy min. co dwa tygodnie w ilości ok 26,9 kg kg 700 4. Ser twaróg chudy - w opak. od 0,10 kg do 0,20 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy – CPV 15542100-0, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 50 kg kg 2 600 5. Serek homogenizowany owocowy - w opak od 0,10 kg do 0,15 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy - CPV 15545000-0, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 23,1 kg kg 1 200 6. Serek homogenizowany naturalny - bez dodatku cukru w opak od 0,10 kg do 0,15 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy – CPV 15545000-0, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 3,8 kg kg 200 7. Serek kanapkowy – śmietankowy - w opak. od 0,10 kg do 0,13 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy – CPV 15545000-0, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 21,2 kg kg 1 100 8. Serek wiejski ziarnisty - w opak. od 0,10 kg do 0,18 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy - CPV 15545000-0, dostawy min. raz w tygodniu w ilości ok 5,8 kg kg 300 CZĘŚĆ NR 2 – MROŻONKI - CPV 15220000-6 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Tusza z dorsza mrożona – ze skórą, zawartość glazury max. 10%, pakowana luzem w opakowaniach jednostkowych do 10 kg, termin przydatności nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy - CPV 15220000-6, dostawy min. co dwa tygodnie w ilości ok 10,8 kg kg 280 2 Burger rybny z warzywami - Mielone mięso ryby, (ryba min. 28%) bez ości, łusek i skóry. Waga 1 szt 100 g. Burgery pakowane luzem w karton, warstwy przełożone folią. Na opakowaniu musi znajdować się informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 2 kg do 15 kg. Zawartość glazury max. 5%, dostawy min. co dwa tygodnie w ilości ok 30,8 kg kg 800 1. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i żywienia zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149). 2. Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem spełniającym warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności oraz na własne ryzyko (m.in. kwestia zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru). Ustala się iż, każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie zamawiającego przez strony umowy. 3. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, muszą być świeże i posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. Protokół ten stanowić będzie wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy o wymianę dostarczonej partii towaru lub jej poszczególnego elementu na nowa partię na własny koszt i ryzyko wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw poszczególnych produktów (zmniejszenia do 20%), ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem liczby osadzonych, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. Z tytułu zmniejszenia ilości dostaw, wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 5. Odbiór jakościowy, gwarancja i reklamacja: Zamawiający zbada dostarczoną partię towaru w trakcie przyjęcia do magazynu. W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wymienić w tym samym dniu wadliwą partię towaru. Przedmiot zamówienia winien być odpowiednio oznakowany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r.) oraz posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny. 6. Zamówienia będą składane i przyjmowane telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie dostawy (na następną dostawę). Zamówienia będą składane przez zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 na podstawie zapotrzebowania zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy dostawcą i odbiorcą (w godzinach pracy magazynu). 7. Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonych w Polskich Normach. 8. Wymagania jakościowe : • Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, gramatura inna niż podana. • Wymagania w zakresie opakowań: - dostawy powinny być realizowane w opakowaniach wykonawcy bez dodatkowych opłat; - zbiorcze pojemniki plastikowe lub kartonowe z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być ułożone w opakowaniu sposób niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach