Przetargi.pl
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do miejscowości Wolica wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-618 Kielce, ul. Miła 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3456412 , fax. 041 3445145
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Miła 73 73
  25-618 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3456412, fax. 041 3445145
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do miejscowości Wolica wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia (remontu) nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do miejscowości Wolica wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km: 0+012 do km: 1+618, na terenie gminy Chęciny. Zakres robót obejmuje m. in.: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - wykonanie podbudowy w technologii MMCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna), polegające na sfrezowaniu istniejących warstw bitumicznych i przemieszaniu z podbudową z dodatkiem lepiszcza cementowego i emulsyjnego (całkowita grubość 23 cm), - wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej (6cm) i ścieralnej SMA (4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3, - budowę obustronnych chodników przyjezdniowych szerokości 1,50m, - wykonanie odwodnienia kanalizacją deszczową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 zł.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach