Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010r

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
  ul. Sikorskiego 18 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : prowadzenie utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w sześciu strefach, których zakres, lokalizację i powierzchnie ( m2 ) przeznaczone do letniego utrzymania określa wykaz terenów zieleni miejskiej dla każdej ze stref ( zał. Nr 5-1; 5-2; 5-3; 5-4 , 5-5, 5-6 do SIWZ ) . Szczegółowy opis prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, jak również wykaz zakładanej częstotliwości ich wykonania zawarte są odpowiednio w zał. Nr 3 i zał. nr 4 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. Nr 8 do SIWZ. Opis robót objętych ryczałtowym bieżącym utrzymaniem Strefy VI opisuje zał.3-2 i 5-6, natomiast dla Strefy I - V : zał. Nr 3, 4 i odpowiednio 5-1 do 5-5.Rozliczenie prowadzone będzie w PLN. Zakres robót oraz częstotliwość ich realizacji dostosowana będzie do posiadanych środków finansowych i warunków wegetacji roślin. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć zadań tj.: 1. Zadanie Nr 1 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa I 2. Zadanie Nr 2 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa II 3. Zadanie Nr 3 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa III 4. Zadanie Nr 4 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa IV 5. Zadanie Nr 5 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa V 6. Zadanie Nr 6 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa VI Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez jednego Wykonawcę maksymalnie na dwa zadania. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 2. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z: - ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm. ); - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ), - ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ), - uchwały Rady Miasta Nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna. Wykonawca poniesie opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.01.2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1453 ). W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów lub w inne miejsce - zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowe obowiązki wykonania usługi spoczywające na Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia podane zostały w projekcie umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych.; 77314100-5 Usługi w zakresie trawników; 77342000-9 przycinanie żywopłotów; 77300000-3 usługi ogrodnicze 77313000 Usługi utrzymania parków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 1. Zadanie Nr 1 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa I - 3.000,00 zł. 2. Zadanie Nr 2 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa II - 2.200,00 zł. 3. Zadanie Nr 3 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa III - 1.300,00 zł. 4. Zadanie Nr 4 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa IV - 2.000,00 zł. 5. Zadanie Nr 5 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa V- 1.500,00 zł. 6. Zadania Nr 6 Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2010 - Strefa VI.- 1.500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1pieniądzu; 2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3gwarancjach bankowych 4gwarancjach ubezpieczeniowych 5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr : 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 z dopiskiem Wadium przetarg na zadanie pn. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010r Zadanie Nr Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach