Przetargi.pl
Dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego ( koszenie obustronne poboczy ).

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Staszica 2/3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 375 08 30 , fax. 41 37227 29
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
  ul. Staszica 2/3 2/3
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 375 08 30, fax. 41 37227 29
  REGON: 29102012600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zdp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego ( koszenie obustronne poboczy ).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dwukrotnego mechanicznego koszenia poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem drzew i urządzeń drogowych w pasie dróg powiatowych . W zakresie : Koszenia traw i chwastów w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu Koneckiego ( szerokość koszenia do 1,5 m ) 2. Odbiór końcowy wykonanych usług będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Inspektora . Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru robót będzie protokół odbioru i zestawienie ilości wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm . Szczegółowy zakres oraz kolejność koszenia w pasach drogowych , jak również terminy realizacji będzie ustalany na bieżąco . 3. Kontrole świadczonych usług, a także prawidłowości ich dokumentowania przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Obwodu Drogowego , a także pracownicy Zarządu Dróg. 4. Wykonawca robót zobowiązany będzie do : - bezpiecznego prowadzenia - wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ -Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym, - realizowania robót zgodnie z założoną technologią przy realizacji robót objętych zamówieniem . 5. Usługi prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu lokalnego, przy uwzględnieniu Warunków prowadzenia robót w pasie drogowym określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ. W czasie prowadzenia koszenia zwrócić uwagę na urządzenia obce umieszczone w pasie drogi - w obrębie których prace wykonać należy ręcznie ( przy pomocy kosy spalinowej ) . 6. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce koszenia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsc wykaszania poniesie Wykonawca. 7. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. 8. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest wykazać rodzaj i zakres prac jakie zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zdp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach