Przetargi.pl
Wynajem jednej koparki podsiębiernej gąsienicowej o pojemności łyżki od 1,2 m3 do 1,5 m3, jednej koparki samojezdnej gąsienicowej z chwytakiem o pojemności min. 1 m3 oraz czterech samochodów ciężarowych 6 x 6 typu wywrotka o ładowności ok. 10 t wraz z op

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8882040 do 41 , fax. 022 8882048 lub 49
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8882040 do 41, fax. 022 8882048 lub 49
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem jednej koparki podsiębiernej gąsienicowej o pojemności łyżki od 1,2 m3 do 1,5 m3, jednej koparki samojezdnej gąsienicowej z chwytakiem o pojemności min. 1 m3 oraz czterech samochodów ciężarowych 6 x 6 typu wywrotka o ładowności ok. 10 t wraz z op
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem jednej koparki podsiębiernej gąsienicowej o pojemności łyżki od 1,2 m3 do 1,5 m3, jednej koparki samojezdnej gąsienicowej z chwytakiem o pojemności min. 1 m3 oraz czterech samochodów ciężarowych 6 x 6 typu wywrotka o ł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 7.957,60 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100). w formie określonej w art. 45 ust 6 ustawy - Pra
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. 2) musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 4) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 5) Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie. 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia: A. minimum jedną koparką podsiębierną gąsienicową o pojemności łyżki od 1,2 m3 do 1,5 m3, jedną koparką samojezdną gąsienicową z chwytakiem o pojemności min.1 m3 oraz minimum czterema samochodami ciężarowymi 6 x 6 typu wywrotka o ładowności ok. 10 t 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia: A. dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. Wykonawca musi dysponować osobami doświadczonymi w pracy na składowisku odpadów zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w ilości minimum 4 operatorów koparki i minimum 8 kierowców samochodów ciężarowych 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dlatego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonania oceny spełnienia warunków będzie sprowadzał się do oceny treści dokumentów, które poświadczają (lub nie poświadczają) spełnienie warunków udziału w postępowaniu postawionych powyżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ 2) Dokumenty zawarte w § 1.1 ust. 2,3,4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. 4) Wykaz osób doświadczonych w pracy na wysypisku, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia oraz informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty potwierdzające uprawnienia operatorów koparki i kierowców samochodów ciężarowych odnosiły się wprost do osób wymienionych w wykazie i aby potwierdzały one ich kwalifikacje zawodowe. 5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.com.pl/index/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach