Przetargi.pl
dostawy naturalnej wody mineralnej z tytułu bhp

Telewizja Polska SA Ośrodek Administracji, wpis. do Rej. Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadz.przez Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XIII Wydz.Gospod. KRS, pod nr KRS 0000100679 o nr NIP 521-04-12-987 i kap. zakł. w wys.266 596 500,00 zł ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5476479 , fax. 022 5474217
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska SA Ośrodek Administracji, wpis. do Rej. Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadz.przez Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XIII Wydz.Gospod. KRS, pod nr KRS 0000100679 o nr NIP 521-04-12-987 i kap. zakł. w wys.266 596 500,00 zł
  ul. J. P. Woronicza 17 17
  00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5476479, fax. 022 5474217
  REGON: 01041897300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy naturalnej wody mineralnej z tytułu bhp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy naturalnej wody mineralnej, WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA w butelkach 0,5l: 220 000 szt. łącznie, WODA GAZOWANA i NIEGAZOWANA w butelkach 1,5l 13 000 szt. łącznie, Okres trwania umowy 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wod
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 159810008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwanych dalej ustawą, oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy PZP, 2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: a) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji, b) Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnego wniosku, do wniosku należy dołączyć, zgodnie z art. 23 ustawy, wszystkie dokumenty wskazane w pkt 1 lit. a, b, dotyczące każdego ze wspólników. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prawo do składania kolejnych postąpień będzie miał Wykonawca-Pełnomocnik jako podmiot poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w licytacji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach