Przetargi.pl
Dostawy w 2009 r. benzyny specjalnej, oleju hydraulicznego oraz rozpuszczalnika naftowego - 3 części zamówienia nr rej. 33/P/MON/ZZŚM/PN/ZO/2009

Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48)(0-prefix-22) 3149700 , fax. (+48)(0-prefix-22) 3149900
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48)(0-prefix-22) 3149700, fax. (+48)(0-prefix-22) 3149900
  REGON: 01245670700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy w 2009 r. benzyny specjalnej, oleju hydraulicznego oraz rozpuszczalnika naftowego - 3 części zamówienia nr rej. 33/P/MON/ZZŚM/PN/ZO/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy w 2009 r. benzyny specjalnej, oleju hydraulicznego oraz rozpuszczalnika naftowego - 3 części zamówienia, w tym: 1. Benzyna do ekstrakcji III, w ilości 7 705 kg, 2. Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092221002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości zależnej od ilości części zamówienia, na które Wykonawca przedstawia ofertę, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. (data i godzina), określonym w sekcji IV.3.4. Wysokość wadium dla : części zamówienia nr 1 - 1 000,00 P
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegała na ocenie spełnia/nie spełnia, na zasadach określonych w Rozdziale VI SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia tam wskazane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Inne dokumenty: 1) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach, o których mowa pkt 2 , do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa, w pkt 1 i 2: 1) ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 5. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy musi być złożone w oryginale; 2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą być one poświadczone notarialnie; 3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa ww. sekcji, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy); 4) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną