Przetargi.pl
Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwe

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2633274 , fax. 024 2633274
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Regionu Płockiego
  ul. Kobylińskiego 6 6
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2633274, fax. 024 2633274
  REGON: 61021677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - posiadają dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (są wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z póź. zm). 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art 24 ust. 2 pkt 1-3 ust. 3 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Posiadają zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane przez Prezydenta Miasta Płocka dla materiałów izolacyjnych zawierających azbest nr kodu 170601 i materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest nr kodu 170605 art 17 ust. 1 pkt 1 i art 21 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz 628 z późn. zm), 3.W trakcie realizowanych usług spełniają warunki i wymagania określone: 3.1.rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 3.2.rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, 3.3.ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) 4.posiadają umowy z instalacjami, w których będą unieszkodliwione odpady azbestowe. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów: 1. Wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane przez Prezydenta Miasta Płocka dla materiałów izolacyjnych zawierających azbest nr kodu 170601 i materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest nr kodu 170605 art 17 ust. 1 pkt 1 i art 21 ustawy O odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz 628 z późn. zm); 8. Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 3 do SIWZ; 9.Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - Załącznik nr 4 do SIWZ; 10.Dokumenty wymagane ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.); 11.Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) - Załącznik nr 5 do SIWZ; 12.Oświadczenie, że Wykonawca posiada umowy z instalacjami, w których będą unieszkodliwione odpady azbestowe; Do oświadczenia należy załączyć kopię w/w umów - Załącznik nr 6 do SIWZ; 13. Oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 7 do SIWZ; Należy także dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej (są wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z póź. zm). 14. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik NR 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje nie dotyczy 15. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy złożyć wyłącznie w formie oryginału. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. W powyższym przypadku przedsiębiorcy powinni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia. Każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną musi załączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI. 16. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( z wyjątkiem pkt. II.2)., dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgrp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach