Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 739 42 06 , fax. 0-22 739 73 59
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Graniczna 4 4
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 739 42 06, fax. 0-22 739 73 59
  REGON: 01574897100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Usług Komunalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów hydraulicznych z transportem do siedziby Zamawiającego o niżej wymienionych parametrach technicznych i w ilościach. 1 Rura wodociągowa PCV ?110 1200 m 2 Rura wodociągowa PE ?110 100 m 3 Hydrant
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441625008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) i potwierdzą spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych: oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) i potwierdzą spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych: oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nadarzyn.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach