Przetargi.pl
usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 864 19 00 , fax. 22 835 06 12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Grębałowska 23/25 23/25
  01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 864 19 00, fax. 22 835 06 12
  REGON: 01085883800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-bielany.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie: 1 Wywiezienie ruchomości wraz z utylizacją samochodem krytym o pojemności minimum 15 m3 z lokali mieszkalnych i przynależnych do nich piwnic wraz z zabezpieczeniem udziału ślusarza - eksmisja 2 Gotowość do wykonania eksmisji w przypadku odwołania wykonania jej przez komornika po przybyciu samochodu Wykonawcy wraz z gotowością ślusarza 3 Usunięcie i wywiezienie różnych ruchomości z lokali mieszkalnych będących skutkiem zbieractwa lub innego rodzaju odpadów - kontenery 7 m3 4 Usunięcie i utylizacja ruchomości z lokali mieszkalnych - pustostanów po zmarłych przy wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego po wykonaniu dezynfekcji w lokalu 5 Usunięcie i wywiezienie wraz z utylizacją różnych przedmiotów i zanieczyszczeń z lokali mieszkalnych (pustostanów) będących w zarządzie i administracji Zamawiającego przez ekipę i przy użyciu środków transportu Wykonawcy 6 Usunięcie i wywiezienie wraz z utylizacją różnych przedmiotów i zanieczyszczeń z terenu nieruchomości typu gruz, będących w zarządzie i administracji Zamawiającego przez ekipę i przy użyciu środków transportu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-zgn.lami.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach