Przetargi.pl
Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2016r.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2016-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejscem realizacji przedmiotowego zamówienia są ciągi dróg powiatowych, administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, zlokalizowane w obrębie powiatu mińskiego, województwa mazowieckiego, wg następującego podziału administracyjnego: Zadanie 1: Służba Drogowo-Mostowa w Mińsku Mazowieckim obejmująca swym zasięgiem działania następujące gminy: Cegłów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica. Zadanie 2: Służba Drogowo-Mostowa w Stanisławowie obejmująca swym zasięgiem działania następujące gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Stanisławów, Sulejówek Zadanie 1: Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2016r., na rzecz robót realizowanych siłami własnymi Służby Drogowo - Mostowej w Mińsku Mazowieckim następującym sprzętem: 1) Usługi samochodem skrzyniowym o ładowności max do 10Mg o niskiej skrzyni ładunkowej - 600godz. 2) Usługi samochodem wywrotką o ładowności min. 12Mg do współpracy z koparko-ładowarką - 400godz. 3) Usługi koparko - ładowarką o poj. łyżki powyżej 0,50m3, która musi być wyposażona także w łyżkę profilowo - skarpową do kopania rowów przydrożnych do współpracy z samochodem wywrotką - 400godz. 4) Usługi równiarką o mocy min. 100KM - 150godz. ZADANIE 2: Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2016r., na rzecz robót realizowanych siłami własnymi Służby Drogowo - Mostowej w Stanisławowie następującym sprzętem: 1) Usługi samochodem ciężarowym do 12 dmc z niską paką załadunkową, z hakiem do zaczepu oczkowego do skrapiarki, remontera - minimalna ładowność 5 ton - 600 godz. 2) Usługi samochodem wywrotką powyżej. 12 dmc do współpracy z koparko-ładowarką i koparką obrotową - 300godz. 3) Usługi koparko - ładowarką o poj. łyżki powyżej 0,50m3, która musi być wyposażona także w łyżkę profilowo - skarpową do kopania rowów przydrożnych do współpracy z samochodem wywrotką - 300godz. 4) Usługi koparką obrotową na podwoziu kołowym o poj. łyżki powyżej 0,50m3 + łyżka profilowo-skarpowa do kopania rowów przydrożnych do współpracy z samochodem wywrotką - 150godz. 5) Usługi równiarką o mocy min. 100KM - 120godz 6) Usługi ciągnikiem z kosiarką bijakową - koszenie pobocza dwustronne, średnia szerokość pobocza 1,2 - 300 km 7) Usługi ciągnikiem z kosiarką bijakową - koszenie pobocza z wewnętrzną skarpą rowu dwustronne, średnia szerokość pobocza 1,2 - 65 km UWAGA! Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia, tj. na Zadanie 1 i Zadanie 2, zapewniając 100% zapotrzebowania wskazanego przez Zamawiającego lub w ramach dowolnie wybranego Zadania. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, nie może zaoferować tej samej jednostki sprzętowej na dwa Zadania - każde Zadanie musi posiadać swoje jednostki sprzętowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Otwarte_postepowania/5
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach