Przetargi.pl
Wynajem, dozór, obsługa i transport 2 kontenerów ekspozycyjnych.

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4710300 , fax. 22 4710398
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4710300, fax. 22 4710398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem, dozór, obsługa i transport 2 kontenerów ekspozycyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dozór, obsługa i transport 2 kontenerów ekspozycyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach projektu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (PL08), nr umowy 1/PD/2013/PL08/NMF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wyposażenie pojazdu/ów przewożących kontenery w instalację zasilającą silnik w paliwo gazowe LPG
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach