Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 61b
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4613692 , fax. 091 4612558
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  ul. Batalionów Chłopskich 61b 61b
  70-770 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4613692, fax. 091 4612558
  REGON: 81122291600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) demontaż i wywiezienie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211328
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 5000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 2, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty polegające na wymianie stolarki okiennej o łącznej wartości minimum 250.00,00 zł. Roboty bez załączonych dokumentów potwierdzających nalezyte wykonanie robót nie będą przez zamawiającego uwzględnione (W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagany warunek musi być spełniony łącznie). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie dokumentów, które wykonawca ma dostarczyć w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje o warunkach udziału oraz wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty, potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 1-2 składa każdy z wykonawców, a dokumenty, o których mowa w pkt 3 wykonawcy składają wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach