Przetargi.pl
Remont budynku Nr 7/4370 kuchni - stołówki

Komenda Portu Wojennego ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3242581 , fax. 91 3242309
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego
  ul. Steyera 28 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3242581, fax. 91 3242309
  REGON: 81114359400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpws.mw.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona Narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Nr 7/4370 kuchni - stołówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ofertę należy przygotować zgodnie z kosztorysem ślepym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (do pobrania osobno), specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ (do pobrania osobno) oraz rysunkiem nr 1 - rzut budynku nr 7 - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (do pobrania osobno).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211328
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1.918,99 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemnaście złotych 99/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpws.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach