Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa zrębki i brykietu dla Gryfickiego TBS Spółka z o.o. w sezonie grzewczym 2013/2014

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Wiejska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3843051 , fax. 091 3843051
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Wiejska 8 8
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3843051, fax. 091 3843051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gryfickietbs.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa zrębki i brykietu dla Gryfickiego TBS Spółka z o.o. w sezonie grzewczym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) sprzedaż wraz z dostawą transportem na loco kotłowni zrębki drzewnej leśnej w ilości 2340 mp wilgotność max 30% wartość opałowa 10-16MJ/kg zawartość popiołu poniżej 1,5% Parametry Frakcja Wymiary Udział objętościowy 1 0,5x0,5x2...1,0x1,0x3 Min. 70% 2 1,0x1,0x3...1,5x1,5x6 Max. 10% 3 Poniżej 0,5x0,5x2 Max. 20% b) sprzedaż wraz z dostawą transportem na loco kotłowni brykietu drzewnego leśnego w ilości 250 ton wilgotność max 12% wartość opałowa 10-17,5 MJ/kg zawartość popiołu poniżej 1,5%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 - 530,00 zł (pięćset trzydzieści zł 00/100) Pakiet nr 2 - 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt zł 00/100) Pakiet nr 3 - 430,00 zł (czterysta trzydzieści zł 00/100) Pakiet nr 4 - 1100,00 zł (tysiąc sto zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gryfickietbs.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach