Przetargi.pl
wymianę stolarki okiennej o powierzchni 465,58 m2

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga 29
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5784750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5784750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego spółka ze 100% udziałem Miasta-Gminy Stargard

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymianę stolarki okiennej o powierzchni 465,58 m2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej o powierzchni 465,58 m2. Szczegółowy zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na nowe PCV na podstawie załączonego wykazu ( zał. nr 7 do SIWZ) poniższego zakresu prac: Parametry okien PCV: współczynnik przenikania ciepła U(max) dla całego okna - szyba i rama okienna nie wyższy niż - U(max) = 1,1[W/m2 x K], montaż nowej stolarki PCV w kolorze białym z profilu min 5 komorowego (ze stalowym i ocynkowanym kształtownikiem jako wzmocnienie konstrukcji zwiększające stabilność okna) z zachowaniem istniejących podziałów, zamontowane okna powinny posiadać skrzydło okienne uchylno - rozwierne okna powinny posiadać zamontowany nawiewnik okienny zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej tj:w przypadku zastosowania okien charakteryzujących sie współczynnikiem infiltracji powietrza a mniejszym niż 0,3m3/(m x h x daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (miedzy nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić sie w granicach: od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. okucia w oknach kompletne przystosowane do ciężaru własnego okna i obciążeń eksploatacyjnych, otwory w ościeżnicach umożliwiające odprowadzenie wody na zewnątrz, podokienniki wewnętrzne z PCV (kolor biały) a zewnętrzne z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, w przypadku zadania nr 2 obejmującego wymianę stolarki okiennej w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o sposób otwierania okien zawarty jest na rysunku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Przy wymianie okien należy zachować kolejność robót : wykonanie pełnego pomiaru otworu okiennego, dostawa okien z PCV, demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów, demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na miejscu wyznaczonym przez Zarządcę, demontaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, wstawienie - montaż okien z PCV, mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej strony ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi do murów ceglanych, uszczelnienie pianką poliuretanową - uszczelniającą styk ościeżnicy z murem montaż nowych podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie obróbki tynkarskiej po wew. i zew. stronie budynku zaprawami mineralnymi uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i podokiennikami silikonem, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych okien, uprzątnięcie po robotach budowlanych, roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z zachowaniem przepisów BHP oraz PPOŻ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211328
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Na zadanie nr 1 wysokości 3 000 zł, Na zadanie nr 2 wysokości 2 000 zł. W jednej lub kilku następujących formach Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust.6 pkt 5 Pzp Pieniądzu Wadium w poręczeniach lub gwarancjach musi obejmować okres związania ofertą Gwarancje lub poręczenia w formie oryginału należy załączyć do oferty. Gwarancje i poręczenia winny zawierać określenie przetargu jego nazwę, nazwę wykonawcy, zamawiającego, wysokość gwarantowanej lub poręczanej kwoty wadium, termin ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności, na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach utraty wadium określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp oraz wyszczególniać poniższe okoliczności w jakich zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami: Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. Pzp lub pełnomocnictw, Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy. Wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć przed terminem składania ofert na rachunek zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O Stargard Szczeciński nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466 i opisywać odpowiednio Wadium stolarka zadanie nr

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach