Przetargi.pl
pulsoksymetry

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM ogłasza przetarg

 • Adres: 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4253008 , fax. 091 4253001
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM
  ul. Unii Lubelskiej 1 1
  71-252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4253008, fax. 091 4253001
  REGON: 00028889200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.pam.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pulsoksymetry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  pulsoksymetry 7 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331941100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie wykluczeni na postawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych to jest: 1. złożą oświadczenie na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. potwierdzą oświadczenie wymienione w pkt. 1 następującymi dokumentami, złożonymi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 2.1. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. Art. 24 ustawy PZP: a) Koncesję, zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności lub inny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od klasy sprzętu. d) katalog w języku polskim z opisem oferowanego sprzętu oraz instrukcja obsługi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.szn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach