Przetargi.pl
Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych, Fondaparinuxu i cytrynianu sodu 46,7 % do magazynu Apteki SPWSZ przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 813 9079 , fax. 091 813 9079
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 813 9079, fax. 091 813 9079
  REGON: 00029027400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych, Fondaparinuxu i cytrynianu sodu 46,7 % do magazynu Apteki SPWSZ przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych, Fondaparinuxu i cytrynianu sodu 46,7 % do magazynu Apteki SPWSZ przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie w rozbiciu na 4 zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331415500
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14100 PLN w rozbiciu na poszczególne zadania
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wszystkie warunki podane w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną