Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Syrokomli 21

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-102 Kraków, ul. Władysława Syrokomli 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4224775 , fax. 012 4228656
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1
  ul. Władysława Syrokomli 21 21
  30-102 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4224775, fax. 012 4228656
  REGON: 00025543800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.syrokomli21.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Syrokomli 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wymiany stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na drewnianą jedno-ramową w ilości 18 szt. z zachowaniem wymiarów, podziałów, profilowania, z przeniesieniem oryginalnych klamek w dobrym stanie technicznym oraz z odtworzeniem brakujących w oparciu o zachowane wzory , wykonaniu i montażu parapetów wewnętrznych drewnianych ,naprawa uszkodzonych miejsc przy ościeżach, obsadzenie podokienników zewn. z blachy powlekanej, , malowanie ościeży, demontażu krat ,wywóz materiałów z rozbiórki wg. przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe: Warunki: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień , 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów , o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) kosztorys ofertowy (skrócony) wraz z wykazem materiałów sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (zał. nr 3 do SIWZ) z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania jak rbg, kp, zysk oraz podatkiem VAT ( 22%). 6) Oferent udzieli co najmniej 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą ,, spełnia - nie spełnia,,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SWIZ, 2. Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk oświadczenia Wykonawcy - zał. Nr 2 do SWIZ, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , lub potwierdzona urzędowo aktualność odpisu z ostatnich 6 miesięcy - kserokopię , w przypadku spółek cywilnych - dodatkowo umowę spółki - kserokopię. 4.Dokumenty stwierdzające ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( tj. uprawnienia budowlane , konserwatorskie, kopię zaświadczenia potwierdzającego jego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa). 6.Kosztorys ofertowy (skrócony) wraz z wykazem materiałów sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (zał. nr 3 do SIWZ) z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania jak rbg, kp, zysk oraz podatkiem VAT ( 22%). Ceny zawarte w ofercie winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i wpisane do formularza ofertowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.syrokomli21.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach