Przetargi.pl
Wymiana poszycia dachów oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki ze słomy żytniej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-835 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4572349, 4743021 , fax. 77 4572349, 4743021
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  ul. Wrocławska 174
  45-835 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4572349, 4743021, fax. 77 4572349, 4743021
  REGON: 27718000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeumwsiopolskiej.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poszycia dachów oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki ze słomy żytniej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie poszycia dachów oraz prac konserwatorskich na następujących obiektach: 1) Stodoła z Rudziczki MWO/B-32 – dach o pow. 390,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 8,10 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 48 cm. Ponadto do naprawy przewidziane są tynki gliniane ścian szkieletowych drewnianych (szachulec) w ilości 85,0 m². Gliniany tynk zewnętrzny należy bądź skuć do czystych strychulców (w miejscach luźnego tynku), bądź uzupełnić ubytki odpowiednio spreparowaną schudzoną gliną (zawierającą sieczkę z dodatkiem piasku). Całość tynków pobiałkować płynnym wapnem gaszonym. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. Glinę i wapno zabezpieczy zamawiający na własny koszt. 2) Chałupa Stary Las 61 MWO/B-7 – dach o pow. 294,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół; wykończenie linii pionowych przy wiatrownicach (oba szczyty) z pojedynczego rzędu „schodków”, czyli snopków ułożonych kłosami w górę. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków, tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 7,60 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 46 cm. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. b) dostawę materiałów loco Muzeum – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej (jeżaki) w ilości 2500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Na I część - 3400,00 zł Na II część – 2400,00 zł Na III część – 970,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 poz.978 i 1240 ). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ust. 2 pkt. 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony, podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art.23 ust.2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach