Przetargi.pl
Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza realizowana w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza realizowana w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace przygotowawcze, 2) wykonanie robot rozbiórkowych, 3) wykonanie robot ziemnych, 4) przebudowa systemu odwodnienia, 5) przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, 6) przebudowa urządzeń teletechnicznych, 7) przebudowa sieci wodociągowej, 8) wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, 9) wykonanie warstw konstrukcyjnych, 10) dostosowanie wysokościowe wlotów dróg bocznych oraz wejść do budynków, 11) regulacja pionowa urządzeń infrastruktury technicznej, 12) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej; 3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; 4) Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie). Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania propozycję podziału zadania na etapy w sposób ograniczający uciążliwość jaką powodują roboty drogowe w obszarze kozielskiego Rynku i sąsiednich ulic; 5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); 6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane; 7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu; 8) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów; 9) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika; 10) Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz uwzględnienie przy budowie jej wymogów MWiK; 11) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach; 12) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; 13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej; 14) Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (kostka, krawężniki, płytki chodnikowe) na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 16) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 17) Wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne; 18) Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 2.500 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: załączona dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec. Pomocniczo dołączono również przedmiar robót. 3. Zamawiający zmienia sposób wykonania stabilizacji ze stabilizacji wykonanej na miejscu na wykonanie stabilizacji z węzła betoniarskiego. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie: a) na warstwy odcinające i mrozoochronne piasku miejscowego, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu , przedłożonych Inwestorowi, b) pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego wymogi dokumentacji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynikami badań, przedłożonych Inwestorowi. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe i kostkę brukową w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy 6. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) roboty drogowe; b) roboty sanitarne; c) roboty elektryczne. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. ww. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach